Bohoslužby

 

Evanjelické – metodistické bohoslužby

Bohoslužby majú protestantský charakter a trvajú štandardne jednu hodinu. Základom je kázanie Božieho slova na podklade odborného výkladu Písma svätého.
Vysluhujeme dve biblické sviatosti: krst svätý svätú Večeru Pánovu. Spievame piesne z klasického piesňového fondu aj súčasné chválospevy. Modlíme sa vo viere, že Pán Boh nás počuje a podľa svojej svätej vôle vypočuje.

Bohoslužby sa konajú v modlitebni ECM na 1. poschodí.

Každú 1. nedeľu v mesiaci je súčasťou bohoslužieb vysluhovanie sviatosti sv. Večere Pánovej podľa liturgických textov.

Detský program – deti začínajú s dospelými bohoslužbami, po modlitbe za deti majú osobitný program vo svojom priestore pod odborným vedením katechétky.