Bohoslužby

Bohoslužby majú protestantský charakter a trvajú štandardne jednu hodinu. Základom je kázanie Božieho slova na podklade odborného výkladu Písma svätého.

Pozývame Vás na bohoslužby každú nedeľu o 10,00h v modlitebni na Panenskej 10 v Bratislave – Starom Meste.

Každú 1. nedeľu v mesiaci je súčasťou bohoslužieb aj sv. Večera Pánova.

aug 252019
 

Pozývame Vás na nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou pri príležitosti začiatku nového školského roka (01.09.) o 10,00h do modlitebne ECM. Budeme sa modliť za učiteľov a žiakov. Zvesťou slova Božieho poslúži brat superintendent ECM SO Mgr. Štefan Rendoš.