Úlohy a povinnosti farského staršovstva podľa CP

 

Farské staršovstvo je zodpovedné za plánovanie a vykonávanie cirkevnej práce v oblasti budovania, pomáhania, svedectva a za potrebné prostriedky, ako aj za organizovanie a hospodárenie. Farská konferencia má ustanoviť farské staršovstvo, ktoré je jej výkonným orgánom a je jej zodpovedné.

1. Zloženie. Členmi farského staršovstva sú:
a) predseda/predsedníčka staršovstva;
b) všetci kazatelia/kazateľky so služobným pridelením vo farnosti;
c) farský vedúci laikov;
d) laickí členovia Výročnej konferencie;
e) zapisovateľ/zapisovateľka Farskej konferencie;
f) ďalšie osoby, ktoré určí Farská konferencia. Ak má farnosť viac zborov, môže namiesto farského staršovstva alebo dodatočne ustanoviť jednotlivé zborové staršovstvá.

2. Oblasti budovania, pomoci, svedectva zahŕňajú:
a) Budujúce služby v zbore sa venujú kresťanskej výchove a vzdelávaniu,
bohoslužbe a duchovnému životu ako aj kresťanskému hospodáreniu;
b) Pomocné služby v zbore sa venujú diakonickým úlohám v blízkom a širšom
okolí, spoločensko-politickým otázkam, zdravotníckym a sociálnym službám,
ekumenickým a medzináboženským záležitostiam a otázkam spravodlivosti, mieru
a zachovania stvorenia40.
c) Svedecké služby zboru sa venujú evanjelizácii, starostlivosti o členov,
duchovnému rastu, práci s verejnosťou, službe laických kazateľov a kazateliek ako aj
svedectvu o kresťanskej skúsenosti.

3. Zasadanie. Farské staršovstvo sa schádza najmenej raz za štvrť roka. Predseda/predsedníčka alebo kazateľ/kazateľka môže zvolať mimoriadne zasadanie. Prítomní členovia sú schopní sa uznášať, ak bolo zasadanie riadne zvolané.

4. Úlohy
a) Farské staršovstvo má zodpovednosť za plánovanie a uskutočňovanie poslania a služby zboru. Podnecuje procesy plánovania, stanovuje ciele, schvaľuje aktivity, určuje pracovné spôsoby, prijíma správy, vyhodnocuje služby a kontroluje ich z hľadiska poslania zboru.
b) Kontroluje členské zoznamy zboru.
c) Je zodpovedné za obsadenie uvoľnených miest spolupracovníkov/spolupracovníčok v zbore.
d) Na odporučenie finančného výboru prijíma rozpočet, predkladá ho Farskej konferencii na schválenie a podniká vhodné opatrenia na zaistenie finančných potrieb zboru.

Podľa Cirkevného poriadku ECM SO