VÍZIA nášho spoločenstva

 

V cirkevnom zbore Bratislava – Staré Mesto v súčasnosti formulujeme program pre naše spoločenstvo, ktorý by mal vyjadrovať to, čomu chceme byť verní a pristupovať k tomu zodpovedne. Tento program sme nazvali 5P.

5P znamená:
1. prijatie
2. povzbudenie
3. poznávanie
4. premenu
5. poslanie

1. Prijatie – prajeme si, aby každý, kto príde do nášho zboru, v ňom našiel láskavé prijatie a miesto, kde sa bude cítiť pokojne, bezpečne a požehnane. Chceme sa prijímať navzájom tak, ako nás prijal Spasiteľ Pán Ježiš Kristus – bez výhrad, bez predsudkov, ale s láskou, ktorá odpúšťa a dáva novú šancu.

2. Povzbudenie – každý z nás je jedinečný a výnimočný človek. Každý prechádzame nejakým úsekom svojho života. Našou úlohou je povzbudzovať sa navzájom v tom, čím žijeme a zápasíme. Veríme, že cez túto službu sa Boh môže dotknúť aj tých slabých.

3. Poznávanie – chceme rásť v poznávaní Pána Ježiša Krista a Božieho slova. Uvedomujeme si, že biblické vyučovanie je dôležitou súčasťou zborového života. Od detskej besiedky, dorast, cez biblickú hodinu, rôzne katechézy, až po vzdelávanie členov farského staršovstva chceme,  aby správne poznávanie Božieho slova prehlbovalo náš osobný vzťah k Bohu.

4. Premena – túžime byť spoločenstvom, kde Pán Boh mocou svojho Svätého Ducha mení srdcia ľudí. Apoštol Pavol hovorí, že Božie slovo je mocou Božou na spasenie každému človeku a preto ho túžime prinášať tak, aby stretnutie s ním bolo stretnutie so živým a vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom, ktorý dáva nový život a ktorý spôsobuje transformáciu.

5. Poslanie – kto poznal a osobne zažil Boží dotyk, kto vie, čo pre neho Pán Ježiš Kristus vykonal a znamená, nemôže ostať ľahostajný voči iným ľuďom a voči okolitému svetu. Túži slúžiť slovom i prakticky. Máme v záujme motivovať naše sestry a bratov k službe na Pánovej vinici podľa darov, ktoré od Boha dostali a tak ich viesť aj k zodpovednosti za to misijné poslanie, ktoré sme od Ježiša všetci kresťania dostali: “Choďte teda a získavajte mi učeníkov… .”

Spoločným menovateľom týchto piatich bodov je láska – Božia a naša vzájomná, lebo ona je najpodstatnejším toho, že svoju vieru v Pána berieme skutočne vážne. Prajeme si, aby sme vnímali a prijímali zodpovednosť za náš cirkevný zbor, do ktorého patríme, vypestovali si to povedomie, že on je našim duchovným domovom, kde môžeme duchovne rásť a prijímať všetko to dobré pre náš život. Okrem zvesti Božieho slova a prisluhovania sviatostí je práve spoločenstvo lásky a jednoty predpokladom k tomu, aby sme ako zbor mohli zdravo a prospešne fungovať. Potom sa to prejaví i v tom, že naše miesto sa stane príťažlivé nielen pre hľadajúcich Pravdu a pochybujúcich, ale aj pre tých, ktorí Krista odmietajú, pretože tu nájdu to, čo im tento svet nemôže v plnosti dať. Našim najväčším prianím je, aby čo najviac ľudí mohlo cez naše spoločenstvo spoznať Pána Ježiša Krista, uveriť Mu, odovzdať Mu svoj život a prijať spasenie.

Ivan Lukáč