Život zboru

 

Vďaka Pánu Bohu za to, že máme tú milosť stretávať sa na rôznych pravidelných stretnutiach, ktoré obohacujú život nášho cirkevného zboru a kde sa prehlbujú vzájomné bratsko-sesterské vzťahy.

Tiež sme presvedčení, že naše aktivity pomáhajú vytvárať také prostredie, kde môžu všetci, ktorí k nám prídu, zakúsiť plnosť Kristovej lásky a dobroty, ktorý je Hlavou nielen Cirkvi ale aj nášho cirkevného zboru.

Žalmista to vyjadril nasledovne: “Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin.” (Ž 34,9a)

Radi prijímame nových návštevníkov bohoslužieb, pozývame k inšpirujúcej bohoslužbe s kázňou Božieho slova, ktorá je založená na pravdivom výklade Svätého Písma.

Usilujeme sa o posvätený život v poslušnosti Božieho slova a chceme sa vzájomne sprevádzať na ceste viery.